วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2565 เทอม 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าพาหนะเดินทางตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำคู่มือในการอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าอบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง