องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางจินตนา  อาสารณะ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
นางสาวบัววัน  รักษ์มณี  นางบุปผา  แสนวงศ์ นางเฉลียว  อินทรแก้ว
ครู ครู  ครู

   
นางสาวกัลยกร  โครตภูเขียว นางสาวศุภัสรา  คชรินทร์  นางสาวธิดารัตน์  บุญเกือ
เจ้าพนักงานธุรการ   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก    ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางสาวโสภา  น้อมสูงเนิน
นางสาวศศิธร มะลับขวัญ นางสาวทิฆัมพร ทองเฟื้อง
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก    คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ

   
 นายสมยศ เหล่าราช  นายวุฒิชัย หาญกุดตุ้ม  นายสมหวัง พลขอนแก่น
 จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
 จ้างเหมาบริการ