องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายวิชาญ วิชาธรรม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 082-1273309
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ +  นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 082-3529194
  อีเมล์ +
 
 

  ชื่อ + นางสาวชมพูนุช  หงษ์เหิน
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 061-5343995
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ +
นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 091-8429923
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ + นายจักรกฤษ   แสงเดือน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 088-5723136
  อีเมล์ +
 

  ชื่อ + นางจินตนา  อาสารณะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 085-0063802
  อีเมล์ +