องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายสุริยา  ฝ่ายสูนย์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ +  นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
 
 
  ชื่อ + นางสาวชมพูนุช  หงษ์เหิน
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 081-3214849
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ +
นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ + นายจักรกฤษ   แสงเดือน
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
 
  ชื่อ + นางจินตนา  อาสารณะ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +