องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
  กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษต...
      

วันที่ 14-15 กันยายน 2565 กองช่าง อบต.นาหนองทุ่มได้ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรและถน...

  มอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อ...
      

  มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบา...
      

วันที่ 15 ก.ย.65 อบจ.ชัยภูมิ นำโดยนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่ปรึกษาและเลขานุการส่วนตัวของนา...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สามัคคีคือพลัง