องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
  โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565
      

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 อบต.นาหนองทุ่ม ได้จัดโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปี 2565 ณ ที่ทำ...

  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพ...
      

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยการนำของนายวิชาญ วิชาธรรม นายกองค์ก...

  โครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรมปลู...
      

ในวันที่ 18 พฤษภาคม2565  สำนักปลัด อบต.ได้จัดโครงการรักนำ้ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยจัดกิจกรรม...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สามัคคีคือพลัง