องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
คณะผู้บริหาร


นายวิชาญ วิชาธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.082-1273309

นายแก้ว งอกบุ่งคล้า
นายไพฑูรย์ ศรีรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.083-9091981
โทร.061-0861556
นายจำเนียร คลังชำนาญ
เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
โทร.088-0736518