องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สำนักงานปลัด อบต.

     
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
   
 
นางสาวชมพูนุท  หงษ์เหิน

 หัวหน้าสำนักปลัด  
   
 
  จ.อ.เฉลิมชัย  ชูอาวุธ
 นางสาวยุพาวดี  ศรีวงษ์ชัย
นางอำพร  ปาโม้
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ  นักพัฒนาชุมชน
     
นางประพัตสร  เวียงสิมมา
   นางสาวปฎิมา  เชื่องสถุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   นักทรัพยกรบุคคล


 
นายวิชยา  สิงห์อุ่น
นางสิริประภา ต่อสกุล
  นางสาวนัฐยา  คงปฏิธานนท์
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
   
นางสุนิษา บุตตะเขียว นายเสมียน พรมดี สราวุธ  วิชัยผิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 พนักงานชับรถยนต์ คนงานประจำรถน้ำอเนกประสงค์
     
นายภาณุวิชญ์  คำบุญเบ้า
นายไพรวัลย์ จันทะลือ
นางสาวสุปรียาภรณ์ ผลภิญโญ
 พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์  พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์ คนสวน
 
 
 นายมงคล  โชคเหมาะ
 นายเสกสรรค์  นามกุล นางสาวจิราพร โชคเหมาะ
ภารโรง
คนงานทั่วไป 
 คนงานทั่วไป
   
 
   นายอนุชิต สบายจิตร  
    คนงานทั่วไป