องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
สำนักปลัด อบต.

     
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
   
 
นางสาวชมพูนุท  หงษ์เหิน


 หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
 
จ.ส.อ.บรูสลี น้อยอุ่นแสน
 นางสาวยุพาวดี  ศรีวงษ์ชัย
นางอำพร  ปาโม้
 นักป้องกันฯชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการ  นักพัฒนาชุมชน
 
 
 
นางประพัตสร  เวียงสิมมา
ร.ท.เชิดศักดิ์ ดวงคำ
 นางสาวปฎิมา  เชื่องสถุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักทรัพยกรบุคคล
 
   
นายวิชยา  สิงห์อุ่น
  นางสาวนัฐยา  คงปฏิธานนท์  นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวลลินี ปุริธรรมเม นายเสมียน พรมดี  นายภาณุวิชญ์  คำบุญเบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานชับรถยนต์   พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
     
นายสราวุธ  วิชัยผิน  นางสาววราพร  โสภี 
  นายนุกุลกิจ นิลไธสง  
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์  คนงานทั่วไป  ภารโรง 
   
นางสาวจิราพร โชคเหมาะ  นายเชิดศักดิ์  ขำชัยภูมิ
นายอนุชา คุ้มหมู่
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
   
 
นางนันท์ภัส นามกุล
นายสาคร ตาปราบ
นายเกรียงไกร พิมสิม
แม่บ้าน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
 


นายปัฐวี สมภาร   
นางสาวสุพัตรา เรือนขัน นายสุรัตน์ มานาเสียว
พนักงานประจำรถน้ำ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ