องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
กองคลัง

   
 
   นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   

จ.ส.อ.พิทักษ์ธรรม  หีบปัสสา นางสาวเบญจพร พินิจการ
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
 
   
 
นายอัครพงษ์  สบายจิตร นางสาวสุปรียาภรณ์  ผลภิญโญ
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ