องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
กองช่าง

     
  นายจักรกฤษ แสงเดือน  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
 
 
นายมานพ บุญตอบ

  นายช่างไฟฟ้า
 
 

 
 นายนิคม หงส์รัตน์  นางลัดดา  ค่าเจริญ  นายสุรวิทย์  สิมาทอง
 พนักงานขับรถกระเช้าฯ  ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 
 นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ นางวาสนา  คงนาวัง
 นายอนุชา พิมพ์ผม
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
 
 


นายธีระพงษ์  เหมือนพิมพ์
  นายศราวุธ ใจใส
จ้างเหมาบริการ     จ้างเหมาบริการ