องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางจินตนา  อาสารณะ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
 นางสาวกัลยกร  โครตภูเขียว
นางบุปผา  แสนวงศ์
  นางเฉลียว  อินทรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ครู  ครู

 
 
 นางสาวบัววัน  รักษ์มณี
นางสาวศุภัสรา  คชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
นางสาวโสภา  น้อมสูงเนิน

 นางสาวธิดารัตน์  บุญเกือ
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก