องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม

 

โทร 082-3529194

 
นางสาวชมพูนุท หงษ์เหิน
นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-3150415
โทร 091-8329923
   
นายจักรกฤษ แสงเดือน
 นางจินตนา  อาสารณะ
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร 088-5723136
โทร 085-0063802