องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2565 ]74
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลือนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 27 เม.ย. 2565 ]80
3 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2565 ]67
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2565 ]71
5 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกียวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 27 เม.ย. 2565 ]103
6 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงลประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 27 เม.ย. 2565 ]64
7 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 27 เม.ย. 2565 ]76
8 คณะกรรมการประเมินกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู [ 26 เม.ย. 2565 ]67
9 คำสั่ง เรื่องการจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 7 เม.ย. 2565 ]80
10 นโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]67
11 คำสั่ง การรับโอนข้าราชการท้องถิ่น [ 7 ธ.ค. 2564 ]70
12 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning [ 31 มี.ค. 2564 ]72
13 รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีระหว่างกัน องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 8 ก.พ. 2564 ]80
14 ให้เดินทางไปราชการ [ 20 ม.ค. 2564 ]69
15 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 30 ธ.ค. 2563 ]50
16 คำสั่ง แต่งต้ั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ธ.ค. 2563 ]46
17 คำสั้่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]51
18 คำัส่ง ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 30 ธ.ค. 2563 ]51
19 แจ้งแนวทางการปฏิบัติการใช้โปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ [ 6 ต.ค. 2563 ]58
20 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]67
 
หน้า 1|2