องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]70
2 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]67
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง [ 3 มี.ค. 2565 ]64
4 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ12เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]48
5 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]51
6 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]49
7 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]71
8 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]52
9 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]49
10 ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 ม.ค. 2564 ]49
11 ประกาศ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]49
12 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]53
13 มาตรากรป้องกันการรับสินบน ปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]49
14 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]54
15 มาตรการแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]48
16 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2564 ]53
17 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]54
18 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]88
19 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 4 ม.ค. 2562 ]67
20 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]73
 
หน้า 1|2