องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]18
2 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 4 ม.ค. 2562 ]18
3 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]19
4 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 4 ม.ค. 2562 ]19
5 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 ธ.ค. 2561 ]18
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 12 ธ.ค. 2561 ]18
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 12 ธ.ค. 2561 ]18
8 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 12 ธ.ค. 2561 ]18
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 12 ธ.ค. 2561 ]19
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 12 ธ.ค. 2561 ]17
11 การจัดจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการป้องกันการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น [ 12 ต.ค. 2561 ]19
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 1 มิ.ย. 2561 ]19
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 เม.ย. 2561 ]19
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 20 มิ.ย. 2560 ]17