องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]9
22 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]7
23 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]9
24 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแต่งตั้งเป็นอาสามัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2563 ]8
25 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]10
26 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ รองนายก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]5
27 ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) [ 1 ต.ค. 2563 ]10
28 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2563 ]8
29 ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพ "ผู้สูงอายุและคนพิการ" เป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]9
30 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสามัครบริบาลท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]8
31 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]8
32 แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]9
33 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและการทุจริต [ 8 ม.ค. 2563 ]11
34 แจ้งประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 8 ม.ค. 2563 ]10
35 แจ้งประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานการบริหารตามภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]8
36 แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์และแจ้งการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]8
37 แจ้งประกาศโครงการก่อสร้างจ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]6
38 แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์บริการร่วม [ 22 ต.ค. 2562 ]8
39 แจ้งประชาสัมพันธ์การมอบหมายงานการปกครองบังคับบัญชาให้กับใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น [ 15 ต.ค. 2562 ]7
40 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]8
 
|1หน้า 2|3|4|5|6