องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้ารชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]68
2 ประกาศ อบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้ารชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]62
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]74
4 ส่งเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2564 ]54
5 ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]53
6 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]61
7 ประกาศ เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]53
8 มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการ อปท.ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]49
9 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]49
10 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]54
11 ประกาศ แจ้งประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]50
12 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]55
13 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]52
14 ประกาศ การเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.นาหนองทุ่ม [ 6 ม.ค. 2564 ]52
15 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]49
16 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]53
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]70
18 มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]58
19 ประมวลจริยธรรมของพนักงานจ้างส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]70
20 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]71
 
หน้า 1|2